Vijeće učenika čine učenici predstavnici svakog razrednog odjela. Vijeće učenika ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. Sjednice Vijeća saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem i pedagogom. Stručnu pomoć u radu, Vijeću učenika pruža ravnatelj, stručni suradnici, tajnik i nastavnici, a prema potrebi članovi Vijeća roditelja. Vijeće učenika, putem predstavnika ima pravo iskazivati svoje prijedloge i mišljenja ravnatelju Škole, Nastavničkom vijeću i Razrednim vijećima, te Vijeću roditelja. Predstavnik Vijeća učenika ima pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednih vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali ili sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kada se radi o problematici koja se tiče izravno učenika. Sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta tijekom obrazovnog razdoblja.

CILJ: uključiti učenike u aktivno sudjelovanje u školskim aktivnostima kako bi Škola postala „naša škola“, s ciljem podizanja radnih navika, higijenskih navika, te poboljšanja odnosa učenik – učenik, učenik – nastavnik – učenik.

IZVRŠITELJI: plan će realizirati članovi Vijeća učenika, ravnatelj, pedagog, a prema potrebi i ostali djelatnici Škole.
MJESTO: Tehnička škola Sisak, ostale škole prema Planu rada.
VRIJEME: tijekom školske godine 2018./2019.