Vijeće roditelja čine roditelji predstavnici svakog razrednog odjela (po jedan roditelj iz odjela). Vijeće roditelja radi u sjednicama, a ima predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara. Sjednice saziva i vodi predsjednik u dogovoru s ravnateljem. Stručnu pomoć u radu Vijeću roditelja pružaju ravnatelj, tajnik i stručni suradnici.Vijeće roditelja ima pravo, putem svojih predstavnika, iskazivati prijedloge, mišljenja i zaključke ravnatelju,Nastavničkom i Razrednom vijeću. Predstavnici Vijeća roditelja imaju pravo sudjelovati u radu Nastavničkog i Razrednog vijeća kada je na dnevnom redu predmet što su ga oni inicirali. Sastaje se prema potrebi, najmanjejednom u polugodištu.

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

Predsjednik Vijeća roditelja: Marko Mandić, roditelj učenika iz 3.a razreda.

Opći cilj:

Potrebno je odrediti bitne elemente participacije roditelja u obrazovnom sustavu i izraditi preporuke za osnaživanje uloge roditelja u obrazovnom sustavu.

Specifični ciljevi

– Ispitati razinu i vidove participacije roditelja u procesu školovanja njihove djece, te mogućnosti kontrole kvalitete rada škole,

– Ispitati interese, stavove i očekivanja roditelja, te nastavnika vezano uz participaciju roditelja u obrazovnom sustavu,

– Izraditi preporuke za povećanje participacije roditelja u obrazovnom procesu, te okvir za evaluaciju rada škole od strane roditelja.

Zadaci:

 • Pripremanje sastanaka Vijeća roditelja u redovitim vremenskim razmacima
 • Davanje prijedloga stručnim tijelima škole za izvnastavne aktivnosti učenika
 • Razmatranje i diskusija o prijedlozima Vijeća učenika
 • Organizacija suradnje s Vijećem učenika u rješavanju problema učenika u učenju, ponašanju i eventualnim problemima na socijalno ekonomskom planu učenika, kao i ostalih problema
 • Razmatranje i diskusija o prijedlozima Vijeća učenika
 • Analiziranje uspjeha učenika u učenju i vladanju za pojedina obrazovna razdoblja i određivanje uloge roditelja u savladavanju nastavnog programa
 • Analiziranje i podrška učenicima u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
 • – Sudjelovanje u organizaciji izleta, ekskurzija te športskih natjecanja i kulturnih manifestacija unutar i izvan škole
 • – Davanje prijedloga stručnim i upravnim tijelima škole u pogledu poboljšanja uvjeta rada u školi.
 • – Davanje prijedloga za osnivanje i djelatnost učeničkih udruga te sudjelovanje u njihovom radu
 • – Davanje ideja za unapređenje procesa učenja i podučavanja u kojima će učenici se podučavati kreativnosti, komunikaciji, graditi interese za demokratsko življenje, uključivanje u zajednicu i aktivna demokratska participacija roditelja i lokalne zajednice
 • – Razmjena iskustava sa školama na međunarodnom nivou
 • – Razmjena učenika i nastavnika sa školama u inozemstvu-plan, financiranje, natječaj…
 • – Organizacija posjeta institucijama od važnosti za školu i nastavni proces
 • – Promocija škole – dan otvorenih vrata
 • – Druge aktivnosti koje uključuju aktivniji angažman roditelja, poput angažmana oko uređenja škole, održavanja radionica ili predavanja , izložbi…