Opis zanimanja: Strojarski računalni tehničar se bavi poslovima povezanim s konstruiranjem, gradnjom, uporabom i održavanjem alata, strojeva i postrojenja. Mogu raditi u odjelima konstrukcije elemenata i sklopova, na pripremi i vođenju proizvodnje te u kontroli, rukovanju i održavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.) i to na način da prvo izrađuje skicu nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom proračunava dimenzije “kritičnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije te određuju konačan oblik elementa i njegova uklapanja u sklop. Uz navedeno, oni trebaju odabrati materijale za izradbu elemenata strojeva i to na temelju funkcionalnih i tehničko-tehnoloških zahtjeva i na temelju proračuna statičkih opterećenja te definirati početne dimenzije izabranog materijala potrebnog za izradbu elemenata. Pri tomu se služi priručnicima s podatcima o tehničkim materijalima i njihovoj obradi te normama za elemente strojeva. Za sve izračune, skiciranja pa i simuliranja rada stroja, strojarski računalni tehničar se služi računalom i odgovarajućim programskim paketima. U pripremi proizvodnje strojarski računalni tehničar se služi proizvodno-tehnološkim uputama za planiranje proizvodnje i izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije. Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izrade i metode kontrole. Temeljem konstrukcijskih zahtjeva propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradom. Provjeru kvalitete i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili elementa stroja, strojarski računalni tehničar temelji na postupcima kontrole (duljine površine, obujma, mase, sile, tlaka, brzine vrtnje, snage, prijenosnih omjera i sl.) u odnosu na propisane norme. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Zdravstvene kontraindikacije: Oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida. Oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci). Neraspoznavanje osnovnih boja. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava. Kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Moduli za izbor nakon drugog razreda: dizajniranje proizvoda pomoću računala, tokarenje i glodanje CAD/CAM tehnologijama, obnovljivi izvori energije, roboti i manipulatori, nekonvencionalni postupci obrade.

Nastavak obrazovanja i karijera: Nakon završene strukovne, tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje kao tehnolog u pripremi rada, tehnolog održavanja, tehnički crtač, programer NUAS-a, konstruktor alata i naprava, tehnolog kontrole (održavanja kvalitete).

Posebnost ovog zanimanja jest potreba stalnog usavršavanja zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u tehnici.

Nakon položene državne mature moguće je napredovanje školovanjem na višoj razini na fakultetima strojarstva, brodogradnje, drugim tehničkim fakultetima i stručnim studijima ili fakultetima prirodnih znanosti, u skladu s važećim odlukama visokoškolskih ustanova te cjeloživotnim učenjem.

Opis zanimanja: Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjavanje je poslova vezanih za automatizirane sustave, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Najvažniji poslovi uključuju izrađivanje i/ili popravak mehatroničkih elemenata, ugrađivanje i spajanja mehatroničkih elemenata, programiranje, simuliranje rada mehatroničkih elemenata i sustava.

Zdravstveni zahtjevi: Liječnička svjedodžba medicine rada. Uvjeti psihofizičke sposobnosti su prosječne motoričke sposobnosti, a isključuju daltonizam (nerazlikovanje boja), izuzetnu slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihičku nestabilnost. 

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika i tehnička kultura.

Nastavak obrazovanja i karijera: Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta vođenja i upravljanja procesima za koje je ovo zanimanje namijenjeno. Upravljanje i vođenje procesa zahtijeva znanje iz područja elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike i automatizacije. Širina znanja ovog zanimanja omogućuje zamjenu rada više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Zanimanje je polivalentno te omogućuje jednostavan prelazak u druga zanimanja u području strojarstva i elektrotehnike. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak obrazovanja na višim i visokim učilištima.

Opis zanimanja: Tehničari za robotiku bave se robotskim manipulatorima i mobilnom robotikom. Ispituju, ugrađuju i umjeravaju robotsku opremu. Surađuju s inženjerima pri razvoju robotskih uređaja i aplikacija kombinirajući pritom primjenu znanja i vještina iz strojarstva, elektrotehnike i računarstva. Tehničari za robotiku instaliraju, testiraju, nadziru, održavaju, umjeravaju i popravljaju upravljačku, senzoričku, pogonsku, elektromehaničku i komunikacijsku opremu. Popravljaju robote ili perifernu opremu i održavaju robotske sustave. Oni programiraju programibilne logičke kontrolere (PLC) i upravljaju alatima, robotima i automatiziranim strojevima i transporterima. Obavljaju preventivno ili korektivno održavanje robotskih sustava, sastavljaju komponente te pravilno i sigurno koriste potrebne alate. Tehničari za robotiku sudjeluju u ocjenjivanju učinkovitosti i pouzdanosti robotskih sustava, testiraju performanse, dokumentiraju postupke i rezultate te sudjeluju u razvijanju različitih primjena robota (robotskih aplikacija).

Moduli za izbor nakon drugog razreda:

 • Primjena aditivnih tehnologija u robotici
 • Ugradbeni računalni sustavi
 • Elektrčni strojevi i uređaji
 • SCADA sustavi
 • Upotreba podataka pametnog održavanja
 • Obrada Pomoću CNC strojeva
 • Računalni vid
 • Sustavi pametnih instalacija i upravljanje
 • IoT sustavi

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Nastavak obrazovanja i karijera:

Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima jer učenici tijekom obrazovanja stječu znanja i vještine iz područja strojarstva, elektronike, elektrotehnike, automatizacije i robotike. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na visokim učilištima. Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.

Opis zanimanja: Tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove: rada na računalu (npr. programiranje), pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater), kontrole i pripreme podataka, oblikovanje baza podataka, projektiranje informacijskih sustava, operatera na vanjskoj računalnoj opremi, marketing i prodaja u području ICT-a i druge srodne poslove.

Moduli za izbor nakon drugog razreda:
Programerski izborni modul ili sistemski izborni modul – i u jednom i u drugom mogu birati 3 modula s izborom između multimedije, programiranja mobilnih uređaja i WEB dizajna.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Nastavak obrazovanja i karijera:
Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima te zamjenu više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, pripreme, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na visokim učilištima. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.

Opis zanimanja:

Kemijski tehničari pomažu pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa, rade u kemijskom laboratoriju gdje obavljaju analizu kemijskih tvari i proizvoda. Pored najčešćih područja rada koja su vezana uz neposrednu proizvodnju kemijskih i drugih proizvoda, mogu raditi i u javnim ustanovama i institutima sa znanstvenim, razvojnim, istraživačkim, kontrolnim, ispitnim i/ili edukacijskim laboratorijima te u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda, skladištima i sl.

Sudjeluju u proizvodnji i u provedbi proizvodno-tehnoloških procesa te pomažu da se proizvodni proces odvija uredno, sigurno i bez zastoja. Vode evidencije i izvještaje o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija, zalihama i kvaliteti izrađenih proizvoda. Kontroliraju ispravan rad strojeva te surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija. Pri nadzoru računalno upravljanih procesa ili zahtjevne opreme rade u namjenskim prostorima gdje su smješteni kontrolna oprema i računalni terminali. U radu koriste laboratorijski pribor i posuđe, vage, mjerne instrumente i drugu laboratorijsku opremu. Rade s kemikalijama, ponekad s opasnim reagensima te se moraju strogo pridržavati postupaka i pravila o zaštiti na radu, pri čemu koriste zaštitnu radnu opremu.

Zdravstveni zahtjevi: Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža. Zanimanje kemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje (bronhitis, asma), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice). 

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Nastavak obrazovanja i karijera:

Kemijski tehničari zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, kriminalističkim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj  industriji, građevinarstvu, brodogradnji, energetici, trgovinama – drogerijske robe, boje i lakova, parfumerijske robe i kozmetike.
Budući da program kemijskog tehničara daje dobru podlogu za studij medicine, stomatologije, farmacije i veterine, ali i za sve ostale tehničke fakultete moguć je upis na neko od navedenih visokih učilišta.

 

Opis zanimanja: Tehničar za razvoj videoigara surađuje s timovima koji su odgovorni za različite aspekte video igre, uključujući programiranje i razvoj klasičnih igara, videoigara, promotivnih sadržaja, animacija, stvaranje priče, ocrtavanje dizajna, testiranje, izradu prototipova i slično. Imaju dužnosti pisanja koda igre, izradu grafičkih i zvučnih sadržaja, testiranje igara, analizu i optimizaciju koda igre.

Tehničari za razvoj videoigara se najčešće opredjeljuju za neki od gore navedenih poslova (dizajn, programiranje, audio produkcija i slično), no neki su uključeni u više elemenata razvoja, kojima pridonose raznim vještinama.

U pravilu postoje 2 glavna smjera u poslu izrade videoigara: dizajnerski i programerski. Dizajneri određuju kako će igra izgledati, a programeri ostvaruju funkcionalnost igre.

Potrebne vještine: Tehničari za razvoj videoigara trebaju biti vješti u matematici, dobro komunicirati s timom, znati programirati koristeći više programskih jezika, biti sposobni prilagoditi se promjenama u projektu i biti organizirani. Poželjno bi bilo i da je tehničar za razvoj videoigara talentiran za crtanje i kreativan, no nije neophodno pošto se tehnike crtanja mogu naučiti tokom obrazovanja.

Zdravstveni zahtjevi: Uredan vid. Stereovid. Uredan sluh. Raspoznavanje boja. Uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. Uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Obvezni strukovni moduli:

 • osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije i programiranja
 • osnove računalstva i elektrotehnike
 • proces razvoja videoigara
 • izrada grafike u videoigrama
 • projektiranje i monetizacija videoigara

Izborni strukovni moduli:

 • audio i video produkcija u videoigrama
 • razvojne okoline za izradu videoigara i testiranje korisničkog iskustva
 • poduzetništvo i međunarodno poslovanje

Nastavak obrazovanja i karijera: Nakon završene strukovne, tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje kao: dizajner grafičkih elemenata i sadržaja, programer.

Posebnost ovog zanimanja jest potreba stalnog usavršavanja zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u „gaming“ svijetu.

Nakon položene državne mature moguće je napredovanje školovanjem na višoj razini na fakultetima kao što su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, drugim tehničkim fakultetima i stručnim studijima ili fakultetima prirodnih znanosti, u skladu s važećim odlukama visokoškolskih ustanova te cjeloživotnim učenjem.